Att bo i en samfällighet

Vad det innebär att bo i samfälligheten! 

Att bo i en samfällighet innebär mer ansvar än att bo i en bostadsrätts-  eller hyresrättsförening.

Vi skall försöka ge dig en inblick i och en känsla för vad det innebär att bo i vårt område.

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

Samfällighetsföreningens ändamål är att  förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. I vårt fall har vi att förvalta bl.a. vägar inom området, avloppen, kabelnät, belysning, kvarterslokaler, lekplatser, garage och parkeringar.

Föreningen har en  ordinarie stämma  en gång per år, då en styrelse väljs vars huvudsakliga uppgift är att förvalta samfälligheten tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över ägare till delägande fastigheterna,

Men att bo i ett område med denna form av bebyggelse, där vi lever närmare varandra och i de flesta fall har gemensamma ytterväggar, kräver mer tolerans och “vi-känsla“ än i andra typer av boende. Vi har dessutom ett gemensamt ansvar för att underhålla området. I underhållet ingår bl.a. snöröjning, städning av gemensamma ytor, byte av lampor, gräsklippning samt löpande underhåll av gemensamma fastigheter.  En del uppgifter har samfälligheten lejt bort och andra utför de boende själva. När det gäller snöröjningen så har alla en möjlighet att få den externt utförd.

Det är viktigt att man genomför de uppdrag och åtagande som man har tilldelats eller har åtagit sig. Detta stärker gemenskapen inom området och gynnar alla, stora som små.

Det är viktigt att medlemmarna deltar i den gemensamma skötseln för att kostnaderna ska hållas nere.

Viktigt också att ha i åtanke att du är en av ägarna av våra gemensamma ytorna.