STADGAR


För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa fall avsteg från lagens regler får göras genom stadgebestämmelse framgår av lagen, se kommentaren).

Stadgeändringar 19760830, 19770621 och 20050428 har inarbetats. Ändringar är redovisade med kursiv stil, datum för ändring redovisas inom parentes. Stadgedokumentet har dessutom försetts med sidnumrering.

Gällande lagtext bifogas stadgarna tom ändring 2003:629, bilaga 1. Paragrafer vilka ej berör samfälligheten eller redan avklarats av samfälligheten har plockats bort från bilagan. Komplett dokument på lagtexten alt framtida reviderade lagtexter inhämtas från lantmäterimyndigheten.

FIRMA  § 1
  Föreningens firma är Samfällighetsföreningen MYRBACKEN.

SAMFÄLLIGHETER § 2
Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1975-12-09 (FB 143/75).

GRUNDERNA FÖR § 3
FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

MEDLEM § 4
 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

STYRELSE § 5
Säte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gävle kommun i Gävleborgs län.
 
 Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter och minst 2 och högst 4 suppleanter. (20050428)

Val § 6
 Styrelseledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden två år. Stämman utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. Ordförande och kassör får ej ha samma valperiod. Sekreterare och övrig befattningar utser styrelsen inom sig. (19770621)

Kallelse till sammanträde, § 7
Fördragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleanter i ledamotens ställe. Suppleanter har yttranderätt men ej beslutanderätt. Samfälligheten ser positivt på att suppleanter deltar i styrelsens sammanträden. Arvode utgår endast till tjänstgörande ledamöter. (20050428)
 
Beslutförhet, protokoll § 8
 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

 Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

 Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

 Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Förvaltning § 9
 Styrelsen skall

 1  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2  föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3  föra förteckning över deltagande fastigheter och dessas andelstal och
                           ägare,
4  årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över
    föreningens verksamhet och ekonomi,
5  om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad 
    på olika verksamhetsgrenar och medlemmars andelar inte är lika stora
    i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan
    gren.
6  I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av
    föreningens angelägenheter.
7 Sammanträda minst en gång varje kvartal. (19770621)


Revision § 10
 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie stämma utse 2 revisorer och två suppleanter eller anlita en extern revisionsbyrå (20050428). Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie
föreningsstämma.

Räkenskapsperiod § 11
 Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan – 31 dec. (19770621)

 
Föreningsstämma § 12
 Ordinarie stämma skall hållas under april månad (19770621) på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extrastämma

 Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande  räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse till stämma §13
Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas medlemmarnas kännedom genom utdelning i brevlåda vid resp. delägande fastighet


Motioner  § 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars (19770621) månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Dagordning vid §15
Ordinarie stämma  Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
  1 Val av ordförande för stämman
  2 Val av två justeringsmän
  3 Styrelsens och revisorernas berättelser
  4 Ansvarsfriheter för styrelsen
  5 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  6 Ersättning till styrelsen och revisorerna
7 Styrelsens förslag till utgifter – och inkomststat samt debiteringslängd
8 Val av styrelse och styrelseordförande
9 Val av revisorer
                     10 Övriga frågor
                     11 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Disposition av avkastning §16
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmanas andelar i samfälligheten

 
Stämmobeslut  §17
  Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begäres.

I fråga om omröstning mm gäller 48 49 51 och 52 § Lagen om förvaltning av samfällighet.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas det omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömande av röstresultat.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Protokolljustering §18
Tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

 Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 9/12 1975
  Av styrelsen
Kommentarer till stadgorna

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter i dess lydelse 1/7 1974.

Till ingressen
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltning och stadgarnas innehåll genom bestämmelser i stadga kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL.
I SFL anges i vilka situationer stadgarna för innehålla avsikter från lagen.

Till § 1
Samfällighetsföreningens firma skall innehålla ordet samfällighetsförening.
Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighets- föreningsfirmor. (29 § SFL)

Till § 2
Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för viken den bildats.
Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose. (18 § SFL)
Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.

Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras.
Om marksamfällighet blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3
Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgå i så fall av förrättningshandlingarna.
Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit Innaktuellt eller har något ändamål inte förskrivits förrättning bör grunderna för förvaltningen preciserats i stadgarna.
Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4
Med delägarfastighet förstås fastighets som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet. (1 § 2 stycket SFL)
Medlemmarna i samfällighetsförrättning utgöres av delägarna i samfällighet. (17 § SFL)

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enl. 1§1 stycket 3 eller 4 SFL.
Den som innehar fastighet pga. testamentariskt förordnande utan att äganderätten till kommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare.
Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enl. 1 § 1 stycke 1 eller 2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe.
( 3 § SFL)

Till § 5
Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger.
Styrelseledamot skall vara myndig ( 30 § SFL) men behöver inte vara medlem

 
Till § 6
När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna. (  31 § SFL)

Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot för hindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför,  får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe, finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen och styrelse ( 33 § SFL)
 
Om ej annat följer av stadga eller av föreningsstämmobeslut, får styrelsen utse särskild firmatecknare.  
Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas. (34 § SFL)

Till § 8
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta rösterna förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrivs i stadgarna. (38 § SFL)
 
 Med ledamots avses även tjänstgörande suppleant.

 Till § 9
Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL)

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i viken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § FSL)

Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL)

Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41§, 42§, 45§, 48§, och 60§ SFL

Till § 10
Revisionen avser räkenskapsåret. Eftersom räkenskapsåret inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.

Av allmänna rättsregler följer att till att revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under det räkenskapsår revisionen avser.

Till § 12
Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsårets utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen får tid att kalla till stämma.

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st SFL)

 

Till § 13
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman, Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma ( 47 § SFL)

Till § 15
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse  för medlemmarna
(50 § SFL)

Över beslut som fattas på föreningsstämman skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st SFL)

Talan får föras mot  uttaxering (46§ SFL) och stämmobeslut ( 53 § SFL)

Till § 16
Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 17
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL)

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens
( 48 § SFL)

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandlingen av fråga  som rör hans rätt (48 § SFL)

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som bär ekonomisk betydelse skall medlemmars röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.
Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna angivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL)

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fodras minst två tredjedelar av de angivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna (51 § SFL)

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fodras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna skall det gälla.

 
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering.
Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett ( 52 § SFL)


Till § 18
Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelsmetod, se kommentarer till § 17

Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas. Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för den gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhetsgrenarna finns en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de olika verksamhetsgrenarna.
( se prop 1973: 160 s 578)

Till § 18 (19770621)
Angående tillgänglighetshållande av protokollet, se kommentaren till § 15.