Förslag, motioner och årsstämma:
Alla boende har rätt att komma med idéer på förbättringar. Att skicka in motioner och lämna förslag tillhör våra rättigheter och skyldigheter för att förbättra området.
Det är dock viktigt att detta görs på ett sakligt sätt.
• Förslag kan lämnas till styrelsen när som helst under året. Detta görs med fördel via mail, info@myrbacken.se eller skriftligt i brevlådorna vid Myran eller Tornet. Dessa tas upp på styrelsemötena och beslut fattas. Styrelsen kan också anse att frågan i stället hör hemma på årsstämman och låter då medlemmarna ta beslutet.
 Motioner ska lämnas skriftligt till styrelsen med underskrift och angivet husnummer senast 31 mars för att kunna tas upp på kommande årsstämma. Alla motioner läggs fram för stämman som sedan tar beslut i frågan.
• Kallelse till årsstämman, tillsammans med årsredovisningen, delas ut av styrelsen till alla hushåll senast 14 dagar innan stämman hålls.
 Årsstämman ska hållas innan utgången av april. Protokoll från stämman skall finnas på hemsidan senast 14 dagar efter stämman hållits.

Både kallelsen till årsstämman och det senare stämmoprotokollet är värdefulla dokument som innehåller mycket information, så spara dessa. Vid försäljning lämnas dessa över till de nya ägarna, som därmed får en första inblick i hur området fungerar.
Årsredovisningen ger svar på frågor om ekonomi, styrelsesammansättning o.s.v.
I kallelsen hittar vi bland annat svar på vad som ingår i månadsavgiften, ändringar i avgiften, kostnad för vatten, o.s.v.
En eventuell energideklaration kräver exempelvis information om värmekostnad/månad.
Svaret finns i kallelsen.