Utgift- och inkomsstat 2018

Bolag

203932 - Samf För Myrbacken

 

 

 

REE

203932000

 

 

 

Orgnr

716413-2263

 

 

 

Datum

2018-02-04 16:21:06

 

 

 

 

 

2018

2017

2017

Konto

Benämning

Budget

Budget

Utfall

 

3020

 

Årsavgifter, bostäder

 

5 281 200

 

5 281 000

 

3 863 262

ÅRSAVGIFTER OCH HYROR

5 281 200

5 281 000

3 863 262

3080

Hyres- och avgiftsbortfall bostäder

0

0

0

HYRES- OCH AVGIFTSBORTFALL

0

0

0

3111

Debiterade vattenavgifter

500 000

563 300

477 400

3131

Debiterad uppvärmning

0

0

851 730

ÖVRIGA AVGIFTER

500 000

563 300

1 329 130

3511

Inkasso

0

0

337

ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

0

0

337

SUMMA INTÄKTER

5 781 200

5 844 300

5 192 732

REPARATIONER

-300 000

-150 000

-358 709

UNDERHÅLL

-600 000

-2 200 000

-600 695

4115

Trädgårdsskötsel extra debiterat

0

0

-50 238

4119

Serviceavtal

0

0

-25 875

4191

Snö- och halkbekämpning

-350 000

-380 000

-237 302

4610

Fastighetsel

-150 300

-199 465

-206 607

4620

Uppvärmning

-2 400 000

-2 331 362

-2 277 171

4630

Vatten

-400 000

-412 973

-378 697

4640

Sophämtning

-360 000

-378 533

-373 833

4710

Fastighetsförsäkring

-39 300

-38 233

-38 147

4760

Kommunikation

-150 000

-200 000

-178 699

5410

Förbrukningsinventarier

-10 000

0

-298

5460

Förbrukningsmaterial

-60 000

-32 000

-55 099

6400

Förvaltningskostnader (gruppkonto)

-81 000

-77 520

-80 521

6490

Övriga förvaltningskostnader

-7 000

-7 000

-14 094

DRIFTSKOSTNADER

-4 007 600

-4 057 085

-3 916 581

6062

Inkasso och KFM-avgifter

0

0

-900

6110

Kontorsmateriel

-3 000

-6 000

-500

6230

Datakommunikation

0

-3 000

0

6420

Revisionsarvode

-8 700

-11 890

-7 776

6570

Bankkostnader

-1 500

0

0

6590

Övriga externa tjänster

0

0

-775

ÖVRIGA KOSTNADER

-13 200

-20 890

-9 951

7310

Styrelsearvoden, fast

-108 000

-98 000

-98 490

7318

Arvode vicevärd/uppdragstagare/internrevisor

-2 000

-2 000

-1 980

7514

Sociala avgifter för löner och ersättningar, övriga

-28 700

-28 600

-28 677

7610

Utbildning

0

0

-1 200

PERSONALKOSTNADER

-138 700

-128 600

-130 347

 

7824

Avskrivningar på markanläggningar

0

-75 000

0

7831

Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anlägg

-15 300

-15 300

0

7832

Avskrivningar på inventarier och verktyg

-3 210

0

-21 876

7833

Avskrivningar på installationer

0

-110 000

0

AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

-18 510

-200 300

-21 876

SUMMA KOSTNADER

-5 078 010

-6 756 875

-4 438 086

 

 

 

 

Rörelseresultat

703 190

-912 575

754 646

 

8312

 

Ränteintäkter från kortfristiga placeringar

 

0

 

0

 

2 409

8313

Ränteintäkt kortfristiga fordringar

0

0

10

RÄNTEINTÄKTER

0

0

2 419

8422

Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder

0

0

-425

RÄNTEKOSTNADER

0

0

-425

8997

Konverteringskonto kontoklass 8

0

0

-600 000

ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER

0

0

-600 000

SUMMA FINANSIELLA POSTER

0

0

-598 006

 

 

 

 

Årets resultat före fondavsättning

713 190

-912 575

756 630

 

2072

 

Årets avsättn underhållsfond

 

600 000

 

600 000

 

600 000

2073

Disp.ur underh.fond/yttre fond

-600 000

-2 200 000

-600 695

Underhållsfond

0

-1 600 000

-695

Underhållsfond

0

-1 600

-695

 

 

 

 

Resultat efter avsättning underhållsfond

0

0

156 640