Kort kommentar från styrelsen gällande det extra årsmötet

 

På stämman så delgavs samfällighetens medlemmar och styrelsen om arbetet fibergruppen gjort. Finansieringen av fiberinvesteringen var en fråga styrelsen då inte kunde ta ställning till. Besiktningen av kulvertarna var inte genomförd vid tiden för årsmötet och det var baserat på denna utredning som styrelsen kunde besluta att finansiera investering med befintliga medel eller titta på en annan finansiering. Därav presenterade man då att ett förslag till ett extra årsmöte som skulle utlysas när besiktning var genomförd. Styrelsen fick av stämman ett arbete med att titta över kulvertarnas skick via extern entreprenör. Besiktningen är nu gjord och den visar på ett gott skick. Summerat säger rapporten från Gävle Energi att baserat på provgropar är kulverten i så pass gott skick att nästa steg är att göra en ny utredning om 5-10 år. Rapporten finns att hämta hos samtliga styrelserepresentanter men kommer inte läggas ut på hemsidan.

 

Styrelsens förslag gällande motionen från Fibergruppen ”Uppgradering av kabel-TV-nätet”

Utredningen av våra kulvertar visade på ett gott skick och ingen nära förestående större investering. Fibergruppen har svarat på styrelsens frågor, utrett eventuella problem och informerat medlemmarna vid två tillfällen och visat på ett stort engagemang och kunnande. Baserat på detta föreslår Styrelsen stämman att bifalla motionen från Fibergruppen. Styrelsen anser att denna investering är ett viktigt steg för Samfällighetsföreningen Myrbacken att kunna fortsätta vara attraktivt för nuvarande medlemmar men också för kommande medlemmar. En klok investering för samfälligheten för att bättre kunna möta framtidens digitala tjänster.