Kallelse till extra årsmöte för samfälligheten Myrbacken

 

Härmed vill vi bjuda in alla medlemmar i samfälligheten Myrbacken till ett extra årsmöte. Det extra årsmötet blir ett enfrågemöte gällande uppgradering av kabel-tv-nätet.

Tid: kl. 18.30-19:30 onsdagen den 22 juni 2016

Plats: Bomhus Folkets hus, Klockar-Calles gata 3

Inbjudan: Kallelse i brevlådor och på hemsida www.myrbacken.se

 

 

Förslag till dagordning

  1. Föreningens ordförande öppnar det extra årsmötet
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, för extra årsmötesprotokollet
  5. Godkännande av kallelse till extra årsmötet
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Motion ”Uppgradering av kabel-tv-nätet”
  8. Mötet avslutas

 

Efter mötet finns det möjlighet att ställa allmänna frågor och funderingar till styrelsen.

 

Styrelsen hälsar er alla välkomna!

Med vänliga hälsningar

Erik Lelander

Ordförande

Samfälligheten Myrbacken