m                  lll

I     I

 

Samf För Myrbacken

Org nr: 716413-2263

 

2017-01-01 -  2017-12-31

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

lnneh  Usf0        rtecknin

F örvaltningsberättelse................................................................................................ 3

Resultaträkning............................................................................................................ 6

Balansräkning................................................................................................................ 7

Noter............................................................................................................................... 9

Bilagor

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

    

 

 

 It   I

 

Styrelsen för Sarrif För Myrbacken/år härmed             avge årsredovisningför räkenskapsåret 2017-

 

s

01-01 till 2017-12-31

 

 

 

 

 

Beloppen i årsredovisningen anges i svenska kronor om inte annat anges.

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 

Anläggningen består av en gemensammhetsanläggning med 163 fastigheter som ingår i samfälligheten. Samfällighetens adress är Myrbackavändan 1-163 i Gävle. Kvartersgårdar, garage, plank- och pakeringsräcken, cykel- och soprum, undercentraler för värmeanläggning, bil-, cykel- och gångvägar, lekplatser, planterade ytor samt gräsmattor, sekundärvärmekulvertar, vatten- och avloppsledningar mm.

 

Riksbyggen har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat förvaltningsavtal.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 359 tkr och genomfört planerat underhåll för 601 tkr. M

 

Efter den senaste stämman 2017-04-27 har styrelsen och övriga funktionärer haft följande sammansättnig.

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Uppdrag

Utsedd

av/kommentar

Mandat t.o.m. ordinarie

stämma

Magnus Asp

Ordförande

Stämma

2018

Jens Brodin

Ledamot

Stämma

2019

Britt Adolfsson

Ledamot

Stämma

2018

Erik Lelander

Ledamot

Stämma

2018

Pelle Tapper

Ledamot

Stämma

2018

Jimmy Wessman

Kassör

Stämma

2019

 

Styrelsesuppleanter

Utsedd/Kommentar

Mandat t.o.m. ordinarie

stämma

Magnus Krantz

Stämma

2019

Hanna Visuri

Stämma

2018

Naima Almström

Stämma

2019

 

Revisorer och övri a funktionärer

 

 
 

Ordinarie revisorer                                           Uppdrag

 

Grant Thomton                                                                     Revisor

 

 

 

 

 

 

Flerårsöversikt

 

Nyckeltal

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

5 192

5 224

5 287

5 286

5 176

Balansomslutning

5 826

5 747

5 127

0

3 007

Soliditet%

39

37

39

34

59

Likviditet%

416

393

399

379

258

Bränsletillägg, kr/m2

37

85

85

92

88

Driftkostnader, kr/m2

180

173

163

157

162

 

 

Nettoomsättning: intäkter från årsavgifter, hyresintäkter mm som ingår i föreningens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter.

 

Resultat efter finansiella poster: Se resultaträkningen.

Soliditet: beräknas som eget kapital inklusive egen kapitalandel  (f.n. 78 %) av obeskattade reserver i procent av        111)

balansomslutningen.

 

Förändringar i eget kapital

 

 

Balanserat

 

Underhållsfond

resultat

Arets resultat

Belopp vid årets början                                2 165 750

2 001 852

140 159

Extra reservering för underhåll

enl.stämmobeslut                                                        0

 

0

 

Disposition enl årsstämmobeslut

 

140 159

 

-140 159

Utdelning

0

 

Reservering underhållsfond                            600 000

 

 

Ianspråktagande av

 

 

underhållsfond                                                -600 695

 

 

Överföring från

uppskrivningsfonden

 

0

 

Årets resultat

 

156 640

Vid årets slut                                           2165 055

2142 011

156 640

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande finns följande medel

 

Balanserat resultat

 

 

 

 

2 142 011

 

Årets resultat före fondförändring

156 640

 

Summa Överskott

2 298 651

 

 

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman:

 

 

Avsättning till underhållsfond

- 600 000

 

Att balansera i ny räkning

1698651

 

 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas tillhörande bokslutskommentarer.

 

till efterföljande resultat- och balansräkning med

 

1,,,j'

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

 

 

I

It

 

 

trmmk  I!

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i SEK

 

2017-01-01

2016-01-01

 

 

 

2017-12-31

2016-12-31

Föreningens intäkter

 

 

 

Nettoomsättning

Not2

5 192 392

5 224 231

Övriga rörelseintäkter

Not3

340

4 164

Summa intäkter

 

5192 732

5 228 395

Föreningens kostnader

 

 

 

Verksamhetskostnader

Not4

-4 180 677

-4 012 666

Övriga externa kostnader

Not5

-105 186

-333 033

Personalkostnader

Not6

-130 347

-131 062

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar

 

-21 876

-18 502

Summa föreningens kostnader

 

-4 438 086

-4 495 263

Rörelseresultat

 

754 646

733131

Finansiella poster

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och avsättning underhållsfond

Not7 Not8

2 419

7 028

Summa finansiella poster

-598 006

-592 972

Resultat efter finansiella poster

156 640

140 159

 

Arets resultat

 

156 640

140 159         h1

 

                        - 600 425                                -600 000

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 j ARSREDOVISNING Samt För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

 

 

Q

I

 

 

 
 
 

 

Belopp i SEK                                                                                   2017-12-31                    2016-12-31

 

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark                                                     Not9                                                          0                                              0

Inventarier,  verktyg och installationer                         Not 10                                             75 096                                    96 972

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

153 846

96972

Summa anläggningstillgångar

 

153 846

96972

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kund-, avgifts- och hyresfordringar

Not 12

2 700

14 845

Övriga fordringar

 

13

13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13

                            93 079                                    79 330

Summa kortfristiga fordringar

 

95792                            94188

Kassa och bank

 

 

Kassa och bank

Not 14                                        5 576 198                              5 555 661

Summa kassa och bank

5 576198

5 555 661

Summa omsättningstillgångar

5 671 990

5 649 848

 

Summa Tillgångar

 

5 825 836

 

5 746 820

 

Pågående ny- och ombyggnation samt förskott          Not 11                                            78 750                                              0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

 

 

I      r

Il

 

I

 

 

 
 
 

 

Belopp i SEK                                                                                   2017-12-31                    2016-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat                                                                                                                2 142 011                                2 001 852

Årets resultat                                                                                                                            156 640                                   140 159

Summa fritt eget kapital                                                                                             2 298 651                       2142 011

 

Summa eget kapital                                                                                                     2 298 651                       2142 011

 

Skulder

 

Avsättningar                                                                  Not 15

Underhållsfond                                                                                                                     2 165 055                                2 165 750

Summa avsättningar                                                                                                    2165 055                       2165 750

 

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder                                                                                                                    505 727                                   552 097

Övriga skulder                                                                                                                                710                                               0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter               Not 16                                           855 693                                   886 963 

Summa kortfristiga skulder                                                                                      1 362130                       3 604 810

 

Summa Eget kapital och Skulder                                                                            5 825 836                      5 746 820     h5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a I ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

 

t  r

 

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

 

Materiella anläggningstillgångar                Avskrivningsplan                  Antal år

 

Maskiner Inventarier

 

Linjär                                    10

Linjär                                     10

 

Markvärdet är inte föremål för avskrivning Belopp i kr om inget annat anges.

 

 

Not 2 Nettoomsättning

 

2017-01-01

 

2016-01-01

 

2017-12-31

2016-12-31

Årsavgifter, bostäder

3 890 262

2 759 000

Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder

-27 000

0

Bränsleavgifter, bostäder

851 730

1964000

Vattenavgifter

477 400

501 231

Summa nettoomsättning

5192 392

5 224 231

 

Not 3 Övriga rörelseintäkter

 

 

2017-01-01

 

 

2016-01-01

 

2017-12-31

2016-12-31

Fakturerade kostnader

337

4164

Rörelsens sidointäkter & korrigeringar

4

0

Summa övriga rörelseintäkter

340

4164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 j ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

 

2017-01-01

2016-01-01

 

2017-12-31

2016-12-31

 

Reparationer

 

-358 709

-143 252

 

Försäkringspremier

 

-38 147

-37 337

 

Kabel- och digital-TV

 

-178 699

-230 493

 

Serviceavtal

 

-25 875

0

 

Snö- och halkbekämpning

 

-237 303

-282 593

 

Förbrukningsinventarier

 

-55 397

-31 887

 

Fordons- och maskinkostnader

 

0

-1 569

 

Vatten

 

-378 697

-383 714

 

Fastighetsel

 

-206 607

-207 535

 

Uppvärmning

 

-2 277 172

-2 324 153

 

Sophantering och återvinning

 

-373 833

-370 133

 

Förvaltningsarvode drift

 

-50 238

0

 

 

 

-4180 677

-4 012 666

 

 

Not 5 Övriga externa kostnader

 

 

 

2017-01-01

 

 

2016-01-01

 

 

 

2017-12-31

2016-12-31

 

Förvaltningsarvode administration

 

-80 521

-136 876

 

IT-kostnader

 

0

-2 115

 

Arvode, yrkesrevisorer

 

-7 776

-11 275

 

Övriga förvaltningskostnader

 

-14 094

-15 115

 

Kreditupplysningar

 

-900

-5 625

 

Kontorsmateriel

 

-500

-5 626

 

Konstaterade förluster hyror/avgifter

 

-620

0

 

Bankkostnader

 

-775

-1 500

 

Övriga externa kostnader

 

0

-154 901

 

Summa övriga externa kostnader

 

-105 186

-333 033

 

Not 6 Personalkostnader

 

 

2017-01-01

 

2016-01-01

 

 

 

2017-12-31

2016-12-31

 

Styrelsearvoden

 

-98 490

-98 000

 

Arvode till övriga förtroendevalda och uppdragstagare

 

-1 980

-1 980

 

Övriga personalkostnader

 

-1 200

-2 400

 

Sociala kostnader

 

-28 677

-28 682

 

Summa personalkostnader

 

-130 347

-131 062

 

 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande poster

 

 

 

2017-01-01

 

 

2016-01-01

 

 

 

2017-12-31

2016-12-31

 

Ränteintäkter från likviditetsplacering

 

2409

6 700

 

 

Ränteintäkt kortfristiga fordringar

 

10

329

 

 

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2419

7 028

 

 

Not 4 Driftkostnader

 

 

 

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

Räntekostnader till kreditinstitut

-425

0

Avsättning Underhållsfond

- 600 000

-600 000

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

-600 425

- 600 000

 

Not 8 Räntekostnader och liknande poster

 

 

 

 

M

 

Not 9 Byggnader och mark

Anskaffningsvärden

 

Vid årets början
 

 

 

2017-12-31         2016-12-31

 

Markanläggning                                                                                                                    1003750           1003750

1003750           1003750

 

 

Summa anskaffningsvärde vid årets slut
 

1003750

 

1003750

 

 

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

 

Markanläggningar

           - 1 003 750              -1 003 750

 

-1003750         -1003750

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-1003750         -1003750

 

 

 

Restvärde vid årets slut

Markanläggninar

 

 

                            0                               0

0                               0

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 j ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

 

Anskaffningsvärden

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

Maskiner                                                                                                                                           680 781

 

680 781

Inventarier och verktyg                                                                                                                   354 706

354 706

Installationer                                                                                                                                    893 805                    893 805

1929292           1929292

 

Utrangeringar

Maskiner                                                                                                                                          -368 244

Inventarier och verktyg                                                                                                                  -183 045

 

 
 
 

 

Förändring anskaffningsvärde                                                                  - 551 289                       0

Summa anskaffningsvärde vid årets slut                                                  1378003             1929292

 

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

Maskiner                                                                                                                                         -609 489                  -594 197

Inventarier och verktyg                                                                                                                  -329 026                  -325 816

Installationer                                                                                                                                    -893 805                  -893 805

 

 

Gjorda avskrivningar på årets utrangeringar

Utrangeringar maskiner - gjord avskrivning

- 1832320

 

 

368 244

- 1 813 818

Utrangering inventarier och verktyg - gjord avskrivning

183 045

 

 

551 289

0

Arets avskrivningar

 

 

Maskiner

-18 666

-15 292

Inventarier och verktyg

-3 210

-3 210

 

-21 876

18 502

Ackumulerade avskrivningar

 

 

Maskiner

-259 911

-609 489

Inventarier och verktyg

-149 191

-329 026

Installationer

-893 805

-893 805

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-1302907

- 1832320

 

 

 

 

Restvärde vid årets slut

Varav

                  75096                     96 972 

Maskiner

52 626                      71 292

Inventarier och Verktyg

22 470                      25 680

 

0

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 11 Pågående ny- och ombyggnation samt förskott

 

2017-12-31

2016-12-31

 

 

 

Pågående ny-och ombyggnation Installation

 

78 750

 

 

 

Vid årets slut

 

78 750

0

 

 

 

 

Not 12 Kund- och avgiftsfordringar

 

 

 

 

2017-12-31

 

 

 

2016-12-31

 

 

Avgifts- och hyresfordringar

 

2 700

2 850

 

 

Kundfordringar

 

0

11 995

 

 

Summa kund- och avgiftsfordringar

 

2700

14845

 

 

 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

2017-12-31

 

 

2016-12-31

 

 

Förutbetalda försäkringspremier

 

39 711

38 147

 

 

Förutbetalt förvaltningsarvode

 

20 071

0

 

 

Förutbetald vattenavgift

 

33 297

0

 

 

Förutbetald kabel-tv-avgift

 

0

41 183

 

 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

93 079

79 330

 

 

 

Not 14 Kassa och bank

 

 

 

 

 

 

 

2017-12-31

2016-12-31

 

 

Bankmedel

 

4 138 096

4 144 175

 

 

Transaktionskonto

 

1438102

1 411 486

 

 

Summa kassa och bank

 

5 576198

5 555 661

 

 

 

Not 15 Underhållsfond

 

 

 

 

 

 

 

2017-12-31

2016-12-31

 

 

1B

 

2 165 750

1 870 180

 

 

 

Årets Avsättning

 

600 000

600 000

 

 

 

Ianspråkstagande

 

-600 695

-304 430

 

 

 

Övriga avsättningar underhållsfond

 

2 165 055

2 165 750

 

 

 

Summa avsättningar

 

2165 055

2165 750

 

 

 

M

 

 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2017-12-31

2016-12-31

Upplupna löner

1 980

1 980

Upplupna sociala avgifter

15 311

15 311

Upplupna kostnader för reparationer och underhåll

15 748

16 817

Upplupna elkostnader

26 911

25 557

Upplupna vattenavgifter

0

16 366

Upplupna värmekostnader

272 860

261 040

Upplupna kostnader för renhållning

550

20 960

Upplupna kostnader för TV och digitala tjänster

23 526

0

Upplupna styrelsearvoden

98 500

98 500

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

11 572

Övriga upplupna kostnader för reparationer och underhåll

11 388

0

Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter

388 920

418 860

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

855 693

886 963

 

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång

 

Sedan räkenskapsårets utgång har inga händelser, som i väsentlig grad påverkar föreningens ekonomiska ställning, inträffat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 j ÅRSREDOVISNING Samf För Myrbacken Org.nr: 716413-2263

 

 

Styrelsens underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

Erik L.ela_nder

 

 

\_,Il                           .

\          '\'-             ,(

 

 

 
 

           ,-,,-,_-==

 

Jimmy'-Wessman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats         

 

Grant Thornton AB

 

 

Lil:!::Sj:ö  /$      

cGedkätia Revisor

Auhh1n'J:lmol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ordlista

 

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med byggnader.

 

Avskrivning

Kostnaden för inventarier fördelas över flera år. Normal avskrivningstid för maskiner och inventarier är 5 - 10 år och den årliga avskrivningskostnaden blir då mellan 10 - 20 % av anskaffningsvärdet. Byggnader skrivs av under en betydligt längre period, 120 år är en vanlig period för nybyggda flerfamiljshus.

 

Balansräkning

Visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna finansierats (genom upplåning och eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resultaträkningen) påverkar det egna kapitalets storlek (föreningens fönnögenhet).

 

Bränsletillägg

En separat avgift som föreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnaderna för uppvärmningen av föreningens hus. Bränsletillägget fördelas efter vmje lägenhets storlek eller annan lämplig fördelningsgrund och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar.

 

Ekonomisk förening

En företagsform som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva någon form av ekonomisk verksamhet. En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening.

 

Folkrörelse

En sammanslutning som arbetar för att främja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrörelse har en utvecklad ide om hur samhället bör utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En folkrörelse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet är frivilligt.

 

Fond för inre underhåll

Fonder, som i de fall de finns, är bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder och medel i fonden disponeras av bostadsrättshavaren för underhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavaren lämnas i samband med aviseringen vmje kvartal.

 

Fond för yttre underhåll

Enligt föreningens stadgar skall en årlig reservering göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får utnyttjas för underhållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av föreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel, påverkar storleken på det belopp som reserveras.

 

Förlagsinsats

Förlagsinsats är en kapitalinsats som icke medlemmar tillför en ekonomisk förening.

Genom förlagsinsatser kan föreningen skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. Förlagsinsatser har en mellanställning mellan skulder och eget kapital. Den som har en förlagsinsats har en efterställd fordran på föreningen. Skulle föreningen gå i konkurs/likvideras får man bara återbetalning efter att alla andra fordringsägare fått betalt, om det finns pengar kvar.

För varje förlagsinsats måste föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.

 

Förvaltningsberättelse

Den del av årsredovisningen som i text förklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i föreningen och årets viktigaste händelser. Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Bokföringsnämndens K-regelverk.

 

Interimsfordringar

Interimsfordringar är av två slag, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Om en förening betalar fört.ex. en försäkring i förväg så är det en förutbetald kostnad. Man kan säga att föreningen har en fordran på försäkringsbolaget. Denna fordran sjunker för varje månad försäkringen  gäller och vid premietidens slut är den nere i noll.

 

Upplupna intäkter är intäkter som föreningen ännu inte fått in pengar för, t ex ränta på ett bankkonto.

 

Interimsskulder

Interimsskulder är av två slag, förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

Om föreningen får betalning i förskott för en tjänst som ska löpa en tid kan du se detta som en skuld. En vanlig förutbetald avgift är hyra/avgift som vanligtvis betalas en månad i förskott.

Upplupna kostnader är kostnader för tjänster som föreningen har konsumerat men ännu inte fått faktura på. En vanlig upplupen kostnad är el, vatten och värme som faktureras i efterskott.

 

Kortfristiga skulder

Skulder som föreningen betalar inom ett år. Om en fond för inre underhåll finns räknas även denna till de kortfristiga skulderna men det är inte troligt att samtliga medlemmar under samma år använder sina fonder.

 

Likviditet

Föreningens förmåga att betala kortfristiga skulder (tex vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom  att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande.

 

Långfristiga skulder

Skulder som föreningen betalar först efter ett eller flera år. I regel sker betalningen löpande över åren enligt en ammieringsplan.

 

Resultaträkning

Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om kostnaderna är större än intäkterna blir resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet en vinst. Bland kostnaderna finns poster som inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex. avskrivning på inventarier och byggnader eller reservering till fonder i föreningen. Kostnaderna är i huvudsak av tre slag: underhållskostnader, driftskostnader, personalkostnader och kapitalkostnader. Ordinarie föreningsstämma beslutar hur verksamhetsårets resultat ska behandlas.

 

Skuldkvot

Övriga skulder till kreditinstitut dividerade med summa rörelseintäkter. Ger ett mått på hur skuldtyngd föreningen är,

  1. föreningens möjlighet att hantera sina skulder.

 

Soliditet

Föreningens långsiktiga betalningsfönnåga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Motsatt innebär att om en förening har låg soliditet är det egna kapitalet är litet i förhållande till summa tillgångar, dvs att verksamheten till stor del är finansierad med lån.

 

Ställda säkerheter

Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

 

Avskrivning av byggnader

Avskrivning av föreningens byggnader baseras på beräknad nyttjandeperiod. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den ackumulerade avskrivningen som gjorts sedan byggnaderna togs i bruk.

 

Årsavgift

Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den löpande driften och de stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grundavgifter eller andelstal och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar. Årsavgiften är föreningens viktigaste och största inkomstkälla.

 

Årsredovisning

Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse.

 

Skatter och avgifter

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En bostadsrättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent.

 

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av ett indexbundet takbelopp per lägenhet eller 0,30 % av taxerat värde för fastigheten.

För småhus gäller istället ett indexbundet  takbelopp per småhus eller 0,75 % av taxerat värde för fastigheten. Nyligen uppförda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 år, eller vara helt befriade från fastighetsavgift i upp till 15 år.

 

För lokaler betalar föreningar en statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % av taxeringsvärdet på lokalerna.

 

Underhållsplan

Underhåll utfö1i enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen.

Underhållsplanen används för att räkna fram den årliga planenliga reserveringen till underhållsfonden som föreningen

behöver göra. Reservering utöver plan kan göras genom disposition av fritt eget kapital på föreningens årsstämma.

 

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse är ett möjligt åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler för vilket

  1. ett utflöde av resurser förväntas endast om en eller flera andra händelser också inträffar,
  2. det är osäkert om dessa framtida händelser kommer att inträffa, och
  3. det ligger utanför företagets kontroll om händelserna kommer att inträffa.

En eventualförpliktelse är också ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler som inte har redovisats som skuld eller avsättning på grund av att

  1. det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, eller
  2. en tillförlitlig uppskattning av beloppet inte kan göras.

En eventualförpliktelse är även ett informellt åtagande som uppfyller villkoren i första eller andra stycket.

 

 

 

 

Samf För Myrbacken

Arsredovisningen är upprättad av styrelsen för Samf För Myrbacken i samarbete med Riksbyggen

 

 

 

Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling.

 

Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid årsredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR MER INFORMATION:

0771-860 860

www.riksbyggen.se