Anteckningar från Extra årsmötet för
Samfällighetsföreningen Myrbacken
Tid och plats: 22 juni 2016 kl 18.30 – 19.30  i Bomhus Folkets Hus
       
  1. Extra årsmötets öppnande

Erik Lelender öppnar mötet och hälsar välkomna.

 

  1. Val av ordförande för stämman

Stämman väljer Erik Lelander

 

  1. Val av sekreterare för stämman

Stämman väljer Britt Adolfsson.

 

  1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer. Göran Larsson, Roger Hallman

 

  1. Godkännande av kallelsen till extra årsmötet

Stämman godkänner kallelsen.

 

  1. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

 

  1. Motion gällande uppgradering av befintligt kabel-tv nät.

Fibergruppen gick igenom i stort vad som gäller och varför installationen av fiber är att föredra. Priset är mycket fördelaktigt och belastar inte den enskilde boende direkt.

Om stämman svarar ja är arbetet planerat att starta under hösten.

 

Röstningen skedde genom handuppräckning. Ett stort antal fullmakter hade lämnats in. Stämman röstade med stor majoritet ja för installation av fiber.

 

Styrelsen tillsammans med fibergruppen tackar för den stora uppslutningen.

 

Mötet avslutas

                 

          Bilaga. Närvarolista

 

 

          _____________________                                  ___________________

          Göran Larsson                                                           Roger Hallman

          Justerare                                                                   Justerare

 

 

 

 

          _____________________                                  ___________________

          Erik Lelander                                                              Britt Adolfsson

          Ordförande                                                                Sekreterare